DANH SÁCH KHÁCH SẠN & NHÀ HÀNG

phần mềm quản lý khách sạn

Số lượng : 150 phòng + căn hộ
Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn và căn hộ
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • Phần mềm nhân sự
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : > 100 máy tính
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 90 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • Phần mềm kế toán
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 40 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • Phần mềm kế toán
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 90 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • Phần mềm kế toán
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 50 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • Phần mềm kế toán
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 36 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • Phần mềm kế toán
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 80 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • Phần mềm spa
 • Phần mềm massage
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 60 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • Phần mềm kế toán
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 55 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • Phần mềm kế toán
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 40 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm tổng đài
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 35 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm tổng đài
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 94 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • Quản lý từ xa
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 45 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • Kết nối website
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 36 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • Quản lý từ xa
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 20 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Quản lý từ xa
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 66 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm tổng đài
 • Quản lý từ xa
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 16 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm tổng đài
 • Quản lý từ xa
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 35 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 30 phòng + dorm
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 30 phòng + dorm
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 65 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 45 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm tổng đài
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 40 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm tổng đài
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 45 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm tổng đài
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 40 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm tổng đài
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 44 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm tổng đài
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 85 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 90 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 138 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 50 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 118 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 100 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 82 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm tổng đài
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 100 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 55 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 80 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 75 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 82 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 21 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 20 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 40 phòng + dorm
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 50 bàn
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm nhà hàng
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 30 bàn
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm nhà hàng
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 15 bàn
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm nhà hàng
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 100 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 35 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 28 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 55 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 60 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 31 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 100 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 30 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm tổng đài
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 104 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 70 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • Phần mềm nhà hàng
 • Phần mềm tổng đài
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 20 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn
 • phần mềm quản lý khách sạn

  Số lượng : 20 phòng
  Triển khai giải pháp tổng thể :

 • Phần mềm khách sạn