Phần mềm quản lý khách sạn MEMO có thể dùng chung 2 khu khách sạn trên cùng 1 hệ thống?

Câu hỏi: Phần mềm quản lý khách sạn MEMO có thể dùng chung 2 khu khách sạn/resort trên cùng 1 hệ thống để tránh trùng lặp không?

Trả lời : Phần mềm có thể dùng dung cho khách sạn có 2 khu, 3 khu, 4 khu… toàn bộ dữ liệu khách sạn/resort sẽ được đặt trên 1 máy chủ khai thác dữ liệu chung. Máy tính các bộ phận nghiệp vụ, quản lý sử dụng phần mềm theo mô hình client – server ; có thể áp dụng cấu hình VPN (cấu hình mạng) nếu khoảng cách đến vị trí làm việc quá xa, hoặc dùng IP tĩnh cấu hình vào máy chủ – server (khoảng cách gần hoặc xa).

By: Itcs.vn

MEMO Hotel Management Systems