Phần mềm quản lý khách sạn MEMO có thể lưu lịch sử toàn bộ thao tác: thay đổi phòng, giá phòng…?

Câu hỏi: Phần mềm quản lý khách sạn MEMO có lưu lịch sử thay đổi phòng, giá phòng thao tác trên phần mềm không?

Trả lời : phần mềm quản lý khách sạn MEMO lưu lịch sử toàn bộ thao tác cập nhật hồ sơ khách hàng của người sử dụng phần mềm bao gồm :

  • Thay đổi ngày nhận phòng, ngày trả phòng
  • Chuyển phòng
  • Thay đổi loại phòng, mã giá, giá phòng
  • Số suất ăn sáng
  • Tên khách hàng, tên đại lý, …
  • Lưu thời điểm, người thực hiện các thao tác: đăng ký trước, checkin, walkin, checkout hay hủy đăng ký …

(Hình 1 : nút nhấn hỗ trợ người dùng xem lịch sử cập nhật hồ sơ khách hàng)

(Hình 2 : nút nhấn hỗ trợ người dùng xem lịch sử cập nhật hồ sơ khách hàng)

(Hình 3 : Xem lịch sử cập nhật hồ sơ khách hàng – số lượng dòng dữ liệu tùy thuộc vào số lần thay đổi)

By: Itcs.vn

MEMO Hotel Management Systems