Phần mềm quản lý khách sạn MEMO phân quyền từng chức năng, từng báo cáo cho người dùng

Câu hỏi: Phần mềm quản lý khách sạn MEMO có thể phân quyền từng chức năng, từng báo cáo cho từng đối tượng nhân viên khác nhau không?

Trả lời: Phần mềm quản lý khách sạn MEMO có thể phân quyền từng chức năng, từng báo cáo, từng tham số hệ thông cho từng đối tượng, phòng ban để đảm báo tính bảo mật cao cho khách sạn quản lý.

Ví dụ: Đối tượng người dùng là bộ phận quản lý, chủ đầu tư trong nhóm này cũng sẽ được phân quyền khác nhau. Nhóm quản lý cao nhất sẽ có toàn quyền sử dụng tất cả các chức năng của phần mềm để phần quyền cho nhóm quản lý thấp cấp hơn.

Nhóm quản lý cũng là nhóm được quyền phân quyên cho tất cả các bộ phận trong khách sạn như: Bộ phận lễ tân, bộ phận kinh doanh, bộ phận buồng phòng, bộ phần thu ngân – kế toán, bộ phận kỹ thuật – sửa chữa. Trong các nhóm này thì người trưởng bộ phận cũng sẽ được phân quyền nhiều chức năng hơn nhưng nhân viên trong bộ phận.

(Hình 1: Chức năng phân quyền) (Hình 2, 3: Phân quyền từng người dùng theo nhóm người dùng)

By: itcs.vn
Phần mềm quản lý khách sạn – resort MEMO
Video giới thiệu phần mềm quản lý khách sạn – resort MEMO
Phần mềm quản lý khách sạn – hostel- homestay online STAR