Tư vấn setup khách sạn

Hoạt động setup & Tư vấn quản lý khách sạn – Resort

 • Tư vấn quản lý khách sạn – resort.
 • Trực tiếp Quản lý trọn gói các nhà hàng khách sạn – resort
 • Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khách sạn – resort hợp đồng.
 • Đào tạo ngoại ngữ và nghề khách sạn – resort
 • Tư vấn lựa chọn nhà cung ứng cho khách sạn – resort Quy trình setup & Tư vấn quản lý khách sạn
 • Trao đổi, thỏa thuận
 • Ký hợp đồng thực hiện
 • Thời gian thực hiện: tùy theo quy mô của từng loại hình kinh doanh của dự án, nhưng tối thiểu phải ba tháng và thông thường từ sáu tháng đến một năm.
 • Nội dung Set up: toàn bộ công việc khởi tạo để nhà hàng có thể đi vào hoạt động.
 • Phương pháp thực hiện: đưa ra nhiều phương án, đề xuất giải pháp và chủ đầu tư quyết định.
 • Chuyển giao công tác Set up.
 • Chi phí và thù lao: tùy theo dự án và thỏa thuận.

II –  TƯ VẤN TỔ CHỨC QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

 • Cơ cấu tổ chức, qui trình hoạt động giữa các bộ phận trong khách sạn
 • Tư vấn trang thiết bị, công cụ phù hợp với các qui trình làm việc tại từng bộ phận
 • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và cách thức đánh giá chất lượng
 • Tuyển dụng, sắp xếp và đào tạo nhân sự
 • Định hướng kinh doanh
 • Giám sát vận hành
 1. Bộ phận Lễ tân (Front Office Department)
 • Tư vấn qui trình hoạt động bộ phận Lễ tân
 • Danh mục các thiết bị, dụng cụ, biểu mẫu tại Bộ phận Lễ tân
 • Tư vấn bố trí thiết bị quầy Lễ tân
 • Giới thiệu danh mục các nhà cung cấp thiết bị cho bộ phận Lễ tân
 1. Bộ phận Phòng (Housekeeping Department)
 • Tư vấn qui trình hoạt động bộ phận Phòng
 • Danh mục các thiết bị, dụng cụ, biểu mẫu tại Bộ phận Phòng
 • Tư vấn bố trí thiết bị bộ phận Phòng
 • Giới thiệu danh mục các nhà cung cấp thiết bị bộ phận Phòng
 1. Bộ phận Nhà hàng (Food and Beverage Department)
 • Tư vấn qui trình hoạt động bộ phận Nhà hàng
 • Danh mục các thiết bị, dụng cụ, biểu mẫu tại Bộ phận Nhà hàng
 • Tư vấn bố trí thiết bị bộ phận Nhà hàng
 • Giới thiệu danh mục các nhà cung cấp thiết bị bộ phận Nhà hàng
 1. Bộ phận Bếp chuyên nghiệp (Âu – Á)
 • Tư vấn qui trình hoạt động Bếp một chiều
 • Tư vấn bố trí thiết bị bộ phận Bếp
 • Danh mục các thiết bị, dụng cụ, biểu mẫu tại Bộ phận Bếp
 • Giới thiệu danh mục các nhà cung cấp thiết bị bộ phận Bếp

Loại hình sản phẩm: Dịch vụ

Danh mục sản phẩm: Quảng cáo/ PR truyền thông, tổ chức sự kiện

Bộ phận: Tổng hợp

By: itcs.vn

Cách quản lý nhân sự và điều hành khách sạn hiệu quả.

MEMO Hotel Management System (Phần mềm quản lý khách sạn quy mô 3-5 sao)